soprannomi a Grottaminarda. Panorama di Grottaminarda dalla S.S. 90 contrada Losbergo: clicca per ingrandire l'immagine-PENNINO- clicca per ingrandire l'immagine    Costumi della Pacchiana grottese - Grottaminarda (AV) 1986

(figlio o figlia di) top.gif (1064 byte)  
 


Nato dalla collaborazione fra Rocco Palumbo e Tonino Capaldo (che già aveva elaborato una scheda sui soprannomi grottesi insieme al Dizionario dialettale).

   
Suggerimenti essenziali per la lettura   Carta di identità di un tempo

A

(l’) Americàn’
Amiddio La Scigliàt’
Amìddio Cap’ r’òro
Aniéll’
Ant’crist’
(l’) Architrètt’
Assunt’ a l’uórt’

Btop.gif (1064 byte)

Baccalà
Badòglio
Baffaèle
Bambeniéll'
Bancòre
Barbettèlla
Barbèra
Barón'
(lu) Bècch'
Bellicciéll'
Bersagliér'
Biasón'
Bimbisc'
Bisciòsc'
Blicch'
Bocca d'òro
Bòff'
Brigatiér'
Brighètt'
Brìndes'
Brindisìcchio
(lu) Buff'
Buttiglión'
Buttón'

Ctop.gif (1064 byte)

Caca fàv'
Cacàglie
Cacatèll'
Cacchiuól'
Caciuótt'l'
Cadètt'/Catètt'
(la) Cafettèra
Cafarèlla
(lu) Cafón' , li Cafùn'
la) Cafóna
Cagnulìn'
Caisèll'
Calandrèlla
Calandriéll'
Calizón'
Camp' la famiglia
Campagnòla
Campàn'
Campòss'
Camùso
(lu) Canadés'
Cantarèlla
(lu) Cantuniér'
Cap' iànch'
Cap' r' maglio
(la) Capèra
Capicchión'
Capiènt'
Capitàno
Cappiéll'
Capuàtt'
Capuózz'
Capuràl'
(lu) Carabiniér'
(lu) Caraunàr'
Carcagnùl'
(li) Cardill'
Carmenùcc' a l'uórt'
Carnèra
Carnuàl'
(la) Carulés'
Carulìna bbòna furtùna
Carusiéll'
Caseniér'
(la) Casalés'
Cascètt'
Cassiér'
(la) Castellés'
Càvez' róss'
(Giuànn') Cazzélla
Cciuì
Cè ccè
Ceccariéll'
Cecchìll'
(r') Cèce
Cefìss'
Celuórm'
Cepólla
CèppAntònio
Cerasiéll'
(r') Cèvez'
Chélla chélla
(la) Chianghèra
(lu) Chianghiér'
Chiavètta
Chicchirichì
Chilélla
(la) Chingàr'
Chiurnìcchio
Ci siamo delle belle, ci sono delle brutte
Ciaciuóttel'
Cialì
Ciambòtta
Cianguètta
Ciangulón'
Ciàntonio
Ciaschìno
Ciatèlla
Ciccelìndro
Ciccepellón'
Cicciamenechèlla
Cicciammócca
CìcciuPàulo
Cichètt'
Ciciarètt'
Cicinòtta
Cición'
Cifaròtt'
Cinch' la bandiera
Cinch' lire
Ciònt'/Ciòndel'
(la) Ciucciàra
Ciulètt'
Ciunnélla
Coca-cola
Comemé
(lu) Contìno
Cóteca tòsta
Crascagnòla
Crescenziùccio
(la) Crispignalés'
(r') Crùcc'
(li) Cùcc', li baff'
Cuccetiéllo
Cuccariéll' /Cuccariéllo
(la) Cùccia
Cucciulón'
Cucuzziéll'
Cucuzzón'
Culurìnta
(lu) Cumunìst'
Cuórp' sécch'
(lu) Cupetàr'
Cuppulìn'
Cuppulón'
Curlìta
Cusemiéll'

Dtop.gif (1064 byte)

Dianòra
Dragunètt'

Etop.gif (1064 byte)

(r') Elodìa

Ftop.gif (1064 byte)

Faggiòlo
Fanfanìcchio
Farfall'
(Tumàs' la) Fasàna
(lu) Fattór'
Faveción'
Fellón'
(lu) Ferràr'
Figlia mia
Finètt'
Fra' Ddiàvul'
Fra' Ppaitàn'
Fraccanàpp'
Franceschèlla
Fraulélla
(lu) Fravecatór'
Fréca pècur'
Fricchión'
Fruticón'
Fuffù
(lu) Funàr'
(lu) Funtanarusàn'
Fuórch' r' fèrr' (fiérr')
Furchìn'
(lu) Furnàr'
Fusìll'

Gtop.gif (1064 byte)

Gentilìcchio
(la) Gesualdés'
Giacchètta
Giòca la ciùccia
Giuannèlla
Gólf (a ppapà)
Guagnarùl'
Gugù
Gulàpp'

I-Jtop.gif (1064 byte)

Jacòla (mast' Jacòla)
Jerì (mast' Jerì)
Innariéllo lu funàr'
Jumèna

Ltop.gif (1064 byte)

Lacaniéll'
Lanzìcchio
(li) Lardùn'
Lémmet'
Lèva lèva
Linàrdo

Mtop.gif (1064 byte)

Maccarón'
(lu, li) Maccarunàr'
Macenèlla
Maggiór'
Malógn'
Mammillón'
Mammón'
Mammunciéllo
Mana mózza
Manceniéll'
Manzèlla
Marachiéll'
Maravòttela scurciàta

Marcellìn' *link*
Marchélla
(la) Marchésa
Marenàr'
Marìcula
Marisciàll'
Marpión'
Masciósc'
Mast' Jerì
Mastùrs'
Matalèna
Mazzòla
Mbecìll'
Mbicciùs'
Mbittuótt'
Mbrellón'
Mbriachèlla
Mbrusìcchio
Mencón'
Menechèlla (Cìcciamenechèlla)
(lu, li) Mesùgn'
(li) Mettellùnt'
Mezzón'/Muzzón'
Micciariéllo
Mìngh' r' Sbàff'
Mìrcul'Antònio
Mirgiù
Misdèie
Miserìn'
Mittemmàne
(la) Mòrta
Mul' e sótt'
(lu) Mulenàr'
(la) Mup'
Mursìll'
Muschìll'
Muscìll'
Musciulìll'
Mussùt'

Ntop.gif (1064 byte)

(Totònno lu) Napulitàn'
Naschètt'
Nasón', (li) Nasùn'
Ndò Ndò
Ndònio Ndìnghet'
Ndònio r' Ncìll'
Ndracaniéllo
Ndrunculariéllo
(la) Nèvera
Ngezziéll'
Nguaiapatrón'
Nicc' Nicc'
Niculón'
Nun m' fir'
(li) Nunn'
Nzalatèlla

Otop.gif (1064 byte)

Orèst' r'Aniéll'
Ottòv'

Ptop.gif (1064 byte)

(lu) Pacc'
(Maria la) Pàccia
Pacción'
Pación'
(le) Pagliarón'
Pagliarùl'
Pagliuchèlla
Palàzz'
Palummiéllo
Pan' ianch'
Pàn' pàn'
Paparèlla
Papariéll'
Papìll'
Pappagón'
Pappùccio
Pappulètt'/Pappulètta
(la) Passaiòla
(Maculàta lu) Pastór'
Pasturèlla
Pandòrre
Patanèlla
Pataniéll'
Patìcchio
Pèlla nèvera
Pelùso
Peppeniciéll' tarallùcc'
Pertechìna

Pértus' *link*
Pesatùr'
Pesciròr'
(la) Petàcc'
Petinèll'
Péttela 'ncùl'
Pezerùn'
Pèzza nèvera
Pèzza 'ncùl'
(lu) Piattàr'
Picchiòtt'
Pìccia pìccia
Picciàcch'/Picciàcca
Piézz' r' lard'
Pingulìcchio
Pinócchio
Pipì
Piscetiéll'
Piscetiéll'
Piscettón'
Pisciagallìn'
Pisciatìn'
Pisciatùr'
Pistàcchio
Pistòla
Piùnz'
(Fulumèna la) Pìzza
Popolìno
Pòta-pò
Precuóch'
Presamènt'
Presùtt'
Prìcchio
Pulicén'
Pupàcchia
Pupètta
Pupóna
Pupuzzèlla
(lu) Purcàr'
(la) Purtuallàra, (lu) Purtuallàr'
(la) Pustèra
(la) Putiàra
Puzzulìllo  

Qtop.gif (1064 byte)   

Qagliariello
Quagliariéll'
Quarantòtt' lu tengh'
Quaratìn'


Rtop.gif (1064 byte)

Relètta
Rélli réll'
Ròcch' r' fràt' / Ròcch' r' Tìtt'
Ròcch' Rìcc'
(la) Róscia
(lu) Rré r' li Chiàn'
(Ninùcc' r') Rùff'
(li) Ruóss'
(lu) Rùsc'
Ruscetiéll'
(lu) Rutàr'

Stop.gif (1064 byte)

Sabatiéllo
Sambrenóie
San Michèle
Sanganèlla
Sangetèlla
Sarviètt'
Saverión'
(Mingh' r') Sbàff'
(lu) Sbandàto
Scaiòla
Šcamardiéll'
Scannapulicén'
Scannasaràch'
Šcarola
Scarpa sciòveta
(lu) Scarpàr'
Šcattamugliàzza
Scemècch'
Sciarlò
Sciasciarèlla
Scibbión'
(Amìddio la) Scigliàta
Scìnch' iànch'
Scìpp'
Sciùculapiàtt'
Sciupaléll'
Scótelapólec'
Scurcìll'
(lu) Sellàr'
Sènt' fame
Senzacùlo
(lu) Sergènte / Sargènte
(lu) Sfurcinàto
(lu) Sicchiàr'
(la) Siciliàna
Sicuriéllo
(la) Sigarètta
(lu) Siggiàr'
(la) Signòra
Signurìno
(la) Siréna
Sórec' viécchie
Spavètt'
lu) Spazzìn'
Spennacchiòla
Spicchietiéll'
Squaquécchio
(lu) Stagnàr'
Stanzión'
Stanzón'
Strazzèlla
(lu) Strùppie
Stucchión'
(lu) Stuórt'
Stuppón'
Succórsa
Sufìa/Zufìa
(l') Surràcchie / (l') Zurràcchie

Ttop.gif (1064 byte)

Tabbàcch'
Tabbaccón'
Tacculètta
Tacculìll'
Tacculón'
Tagliàn'/Taglianiéllo
Tamburriéll'
(Peppeniciéll') Tarallùcc'
Tarranghèlla
Tarzanón'
Tatà
Tatón'
(lu) Tenènt'
(li) Teniént'
Tennécchie
Tenòr'
Terramòt'
Testa sécca
Tetereté
Tinch' tinch'
(Ròcch' r') Titt'
Topón'
Tózza tózz'
Tràs' tràs'
(la) Tripulìna
(r') Trìrec'
Tumasón'
(lu) Turch'
(li) Turch'
Turdiglión'
Tutulìcchio

Utop.gif (1064 byte)

Ungulìcchio
Urpiciéll'
Urzàcch' / Uzzàcch'
Uvàcc'
(Ndònio l') Uvaiuól'

Vtop.gif (1064 byte)

Vaccarèlla
(la) Vacch'
Vàpp' Michèle
Vattelàsc'
Vatteluquà
(lu) Vèrr'
Verzetèlla
Vicciàr'
(la) Villanuvés'
(lu) Vuschés'
(la) Vuschésa

Ztop.gif (1064 byte)

Za' Còla
Za' Maésta
Za' Móscia
Zazzà
Zecchinètt'
(lu) Zéngher'
Zi' Mast'
Zi' Mònech'
Zi' Prèvet'
Zi' Uórch'
Zi' Vichìngh'
(Giuànn') Zìnnu zìnn'
Zómpa la fenèsta
Zompafuóss'
(Benì) Zozzó
Zucaménn'
Zuchètt'
Zufìa / Sufìa
(Raffaèle) Zungulés'
(Rocco lu) Zungulés'
Zunzìll'
(lu) Zuppètt'
(l') Zurràcchie / (l') Surràcchie